nswdpc/silverstripe-taxonomy-icons
Icon support for Silverstripe taxonomy terms 1764